Валута
BGN
  • USD
  • EUR
  • BGN
Език
Меню
Профил
Език

Категории

Условия за ползване

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

НА ИНТЕРНЕТ САЙТАAPTEKASTADIONA.NET

Настоящите Условия за ползване уреждат взаимоотношенията между "БИЛГЕТ" ООД от една страна, наричано по-долу aptekastadiona.net и потребителите на интернет сайтa aptekastadiona.net/ от друга.

Чл. 1 Дефиниции
При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение: 

1.1 Уеб сайт / Интернет сайт ("website") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

1.2. aptekastadiona.net е уеб сайт - виртуален информационен ресурс в Интернет, собственост на "БИЛГЕТ" ООД, който дава възможност на потребителите за ползване на различни услуги, предмет на настоящите Общи условия.

1.3. Данни за "БИЛГЕТ" ООД :

 - Адрес на управление гр. Пазарджик, ул. Христо Смирненски 32

- МОЛ: Теодора Стефанова - Димитрова.

- ЕИК 112627218.

- Адрес за кореспонденция гр. Пазарджик, ул. Георги Бенковски 127,  

- Адрес за електронна поща: aptekastadiona@gmail.com 

- Адрес на аптека "Стадиона" - гр. Пазарджик, ул. Георги Бенковски 127. 

Разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти и фармацевтични стоки: 1873-1/17.07.2013г.

Сайтът ни притежава Разрешение за извършване на търговия по интернет с лекарствени продукти без лекарско предписание
№ СЛ-88 /05.11.2020г. от Изпълнителна Агенция по Лекарствата.

- Номер и дата на издаване на разрешението по член 229, ал2, ЗЛПХМ - 

- Ръководител на аптеката: Бистра Петкова Стефанова. 

- "БИЛГЕТ" ООД предоставя информацията, стоките и услугите, предмет на тези условия за ползване, посредством администрирания от нето интернет сайт aptekastadiona.net .

1.4 Потребител е всяко лице, което ползва информацията, услугите и стоките предоставяни от сайта aptekastadiona.net, включително и тези, които имат регистрация в сайта с e-mail адрес и парола за вход.

1.5. Парола е избрана от Потребителя поредица от букви, цифри и знаци, която заедно с e-mail адреса на потребителя служи за идентификация и достъп до потребителския му профил и част от услугите на сайта, изискващи идентификация на потребителя.

1.6. Потребителски профил е част от уеб сайта, която съдържа информация за Потребителя, необходима за персонализиране на част от услугите, предоставяни отaptekastadiona.net. Потребителския профил е достъпен след въвеждане на e-mail адреса, с който потребителя е регистриран в сайта и лична парола.

1.7 Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

Чл.2 Предоставяни услуги и предмет на договора.

2.1. aptekastadiona.net предоставя на Потребителя достъп до публикувана информация и услуги като: получаване на информационни бюлетини посредством електронна поща; получаване на уведомления за новости в aptekastadiona.net,включително за нови услуги и стоки предлагани на сайта посредством електронна поща; формиране и запаметяване на кошница от избрани стоки и услуги; on-line пазаруване на стоки; и др.

2.2. Потребителя е длъжен стриктно да спазва изискванията определени от тези Условия за ползване, независимо дали има или не регистриран потребителски профил в сайта.

Чл.3 Съгласие с общите условия.

За да има достъп до всички услуги наaptekastadiona.net Потребителя е длъжен да се регистрира, като попълни електронна форма за регистрация в сайта.

3.1.Чрез маркиране на клетка "Приемам Общите условия за ползване на този сайт", която се намира в края на регистрационната форма за нов потребител, Потребителят декларира, че е запознат с тях, съгласен е с клаузите и се задължава безусловно да ги спазва.

3.2. Чрез маркиране на клетката "Приемам Общите условия за ползване на този сайт", която се намира в края на регистрационната форма за нов потребител, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП), като със записването му на съответен носител в сървъра наaptekastadiona.net електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон.

3.3. Регистрирането в aptekastadiona.netе невъзможно без съгласие с Общите условия за ползване на сайта.

3.4. Договора между aptekastadiona.netи потребителя се счита за сключен с извършването на изявлението на потребителя и записването на данните му върху сървъра на aptekastadiona.net. Договорът има неопределен срок на действие, до прекратяването му от една от страните.

3.5. aptekastadiona.net си запазва правото да променя Условията за ползване на сайта, при което е длъжен своевременно да уведомява Потребителя.

Чл.4 Регистрация на потребител.

4.1. Достъпът на Потребителя до част от информацията, услугите и стоките на Сайта и тяхното ползване се осъществява след извършване на регистрация.

4.2. Потребителя се регистрира като посочва личните си имена, личен e-mail, държава и самостоятелно съставена парола. Потребителя е длъжен да се регистрира с истинските си имена.

4.3. aptekastadiona.net запазва правото си да заличава потребителски профил, ако установи че Потребителя при регистрацията си е представил невярна информация.

4.4. Потребителят се задължава да опазва от посегателство от трети лица личния e-mail и паролата, служещи за идентифицирането му при ползването на сайта. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на e-mail-a и паролата, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на e-mail-a и паролата му. Потребителят е длъжен да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавноaptekastadiona.net в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност за такъв.

Чл.Права и задължения на потребителя.

5.1. Потребителят има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни от aptekastadiona.net, при спазване на Общите условия за ползване на сайта. За да може да ползва всички услуги, Потребителят следва да въведе собствения e-mail и парола.

5.2. Потребителят има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си данни, предоставени при регистрацията.

5.3. Всеки Потребител има право само на една регистрация в сайта. Потребител с повече от една регистрация ще бъде деактивиран.

5.4. Потребителят има право по всяко време да прекрати ползването на предоставените отaptekastadiona.net услуги.

5.5. Потребителят има право да поставя връзки към съдържанието на сайта без предупреждение къмaptekastadiona.net.

5.6. Потребителят се задължава при ползване на предоставяните от aptekastadiona.netуслуги:

  • да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; 

  • да не извършва злоумишлени действия по смисъла на Чл.1.7.; 

  • да уведомява незабавно aptekastadiona.netза всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги; 

Чл.6 Права и задължения на aptekastadiona.net

6.1. aptekastadiona.netсе задължава да полага дължимата грижа за предоставяне възможност на Потребителят за нормално ползване на услугите - предмет на настоящите Общи условия.

6.2. aptekastadiona.netняма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва предоставяната услуга.

6.3. С приемане на настоящите Условия за ползване Потребителят декларира, че използването на предоставяната услуга ще бъде изцяло на негов риск и отговорност.

6.4. aptekastadiona.net не отговоря за евентуално причинени на Потребителя при ползуване на предоставяната услуга вреди, освен ако са причинени умишлено от aptekastadiona.net.

Чл.7 Отговорност при технически недостатъци.

aptekastadiona.net не носи отговорност за непредоствавяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на aptekastadiona.net.

7.1. aptekastadiona.netне носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на услугите, вследствие на експлоатиране на оборудването на потребителя.

7.2. С приемането на настоящите Условия за ползване Потребителят декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката му с aptekastadiona.net/, които могат да възникнат независимо от положената грижа от страна наaptekastadiona.net. Потребителят декларира, че няма да претендира за каквито и да било обезщетения отaptekastadiona.net за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

7.3.aptekastadiona.net не носи отговорност за надеждността на услугата, която предлага, нейното качество и постоянно предоставяне, както и за загуба на съхранявана от него информация, системни сривове или появата на проблеми свързани с услуга.

Чл.8 Връщане на стока закупена отaptekastadiona.net.

8.1. Потребителят може да иска връщането на стоката при констатирани липси или когато доставената стока явно не съответства на поръчаната такава и това не е било възможно да се установи в момента на приемане на пратката. Рекламацията при констатирани липси и явни несъответствия се предявява до 3 (три) работни дни след получаването на пратката.

8.2. Потребителят може, без да дължи обезщетение, да се откаже от сключения договор в срок от 7 (седем) дни, считано от деня, следващ получаването на стоката. В този случай стоката трябва да бъде върната в запазена оригинална опаковка и с ненарушена цялост. Разходите по връщането на стоката са за сметка на Потребителя. 

8.3. aptekastadiona.netвъзстановява стойността на стоките по чл. 9.2. в срок от 30 дни, с изключение на разходите по доставката до Потребителя.

8.4. Потребителя няма право на отказ от сключен договор по чл.9.2. и aptekastadiona.net не възстановява стойност на закупени стоки, когато тези стоки са изработени съгласно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка.

8.5. В случай на възстановяване на суми, същите се връщат по сметката или картата от която е извършено плащането при покупката.

Чл.9 Лични данни

9.1. Със заявяването на искането за регистрация (след попълването на регистрационната форма) се счита, че Потребителят е изразил съгласие за обработка на всички предоставени лични данни.

9.2. aptekastadiona.netизисква минимум лични данни в регистрационната си форма и при непредоставянето им от страна на Потребителя, aptekastadiona.netотказва регистрацията.

9.3. aptekastadiona.netне носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице, независимо да ли е дало или не съгласие за това.

9.4. Всеки потребител има право на достъп и поправка на своите лични данни, по начина предвиден в Закона за защита на личните данни.

9.5. aptekastadiona.netизвършва с дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на потребителите, при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни. aptekastadiona.netе администратор на лични данни по смисъла на закона. aptekastadiona.net може да използва информацията за личните данни на потребителите на сайта единствено и само за целите, предвидени в закона и в Условията за ползване. Предоставените лични данни се обработват и съхраняват на компютърен и хартиен носител. Програмите и компютърните конфигурации, на които са инсталирани, са защитени със съответните за това методи и средства.

9.6. Представените лични данни могат да се обработват за (със следните цели):

  • предоставяне на услугата; 

  • статистически цели във връзка с работата на сайта. 

9.7. aptekastadiona.netсе задължава да не променя или разкрива лични данни на потребителите на сайта и да не предоставя събраната информация на трети лица, освен в следните случаи: (а) е налице изричното съгласие на Потребителя; (б) информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на aptekastadiona.netза дейности по администриране на услугата; (в) информацията е изискана по предвидения от закона ред от оправомощени за това публични органи; (г) aptekastadiona.net е задължен в предвидените от закона случаи да предостави личните данни.

Чл.1Други условия

Предвидените в договора и настоящите Условия за ползване писмени изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на факсимилно съобщение, електронна поща, натискане на виртуален бутон в интернет сайта на aptekastadiona.netи други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

10.1. Страните декларират, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Условия за ползване се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

10.2. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

10.3. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля, включително при следване на посочената по-горе процедура. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, ще бъдат решавани съгласно действащото законодателство на Република България.